Regulile de înscriere la clasa pregătitoare 2021

Înscrierile în clasa pregătitoare 2021 încep pe 15 martie și se termină pe 29 aprilie, în prima etapă de înscriere în învățământul primar. Ministerul Educației a publicat în dezbarere publică proiectul de Metodologie de înscriere în clasa pregătitoare, care prevede că părinții află pe 20 mai 2021 dacă cei mici au fost înmatriculați la școala dorită. Concret, școlile afișează atunci listele cu candidații înmatriculați și numărul de locuri rămase libere după prima etapă. Copiii vor fi repartizați aleatoriu în clasele pregătitoare și anul acesta, pentru ca părinții să nu poată alege învățătoarea copilului și să fie eliminate situațiile de clase pe care foarte mulți părinți încearcă să își înscrie copii. Sorin Cîmpeanu a menținut astfel, în metodologie, regula introdusă în premieră la nivel național de fostul ministru Monica Anisie.

O altă regulă din proiectul de metodologie anulează evaluarea psihosomatică efectuată de CJRAE în cazul copiilor care au urmat grădinița și care împlinesc 6 ani după 1 septembrie 2021 și până la 31 decembrie 2021. Concret, este nevoie de evaluarea psihosomatică doar pentru copiii care nu au frecventat grădinița și pentru cei care acum s-au întors în țară și vor înscrierea în clasa pregătitoare. Cei mici care au făcut grădinița și sunt în această grupă de vârstă se vor înscrie la școală pe baza unei recomandări eliberate de grădiniță. Regula este preluată din metodologia de anul trecut, modificată de Anisie după declanșarea pandemiei COVID-19.

O noutate adusă de noile reguli este dispariția evenimentului „Ziua porților deschise”. În această săptămână, părinții puteau până anul acesta să viziteze școala și să stea de vorbă cu învățătoarele care preluau copiii nou intrați în clasa pregătitoare. În locul acestui eveniment, noile reguli spun că „toate unitățile de învățământ în care se va desfășura activitatea clasei pregătitoare în anul școlar 2021-2022 organizează acțiuni de promovare a ofertei școlii pe site sau prin afișare la avizierul școlii”.

De remarcat că înscrierea în clasa pregătitoare nu este condiționată de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar, prevede proiectul de Metodologie. Precizarea din documentul oficial vine în contextul în care grupa mare de grădiniță este obligatorie din anul acesta școlar, 2020-2021.

Proiectul de metodologie prevede că în cazul în care aplicația informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă școală, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat și rămâne valabilă opțiunea deja asumată pentru altă școală.

Metodologia înregistrează și o greșeală: spune că maximul de elevi la clasă este de 25 de copii, deși legea prevede cel mult 22 elevi în învățământul primar. Concret, specialiștii din ministerul educației au păstrat neschimbat articolul 4 aliniatul 3 din metodologia de anul trecut, care spune și astăzi: „La alocarea numărului de clase pregătitoare se ține cont de numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învățământul primar, de arondarea străzilor la unitățile de învățământ sau de cea mai bună oportunitate educațională identificată, precum și de efectivul maxim de 25 de elevi la clasă prevăzut de art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”.

Ce au uitat specialiștii din Minister este că, din august 2020, Legea educației a fost modificată și prevede, la articolul indicat, litera c), că „c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;”.

Care este procedura de înscriere în clasa pregătitoare 2021:

Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul școlii la care părintele/ tutorele legal instituit/ reprezentantul legal vrea înscrierea copilului. Completarea cererilor de înscriere în clasa pregătitoare și validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică se realizează în perioada 15 martie –29 aprilie 2021, în prima etapă.

În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite școlii și declarația-tip pe proprie răspundere (este în Anexa nr. 5 a metodologiei), cu privire la veridicitatea informațiilor introduse în cerere, precum și recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare dacă cel mic va împlini 6 ani după 1 septembrie 2021 și nu a parcurs grădinița sau a revenit din străinătate acum.

Următorul pas al înscrierii la școală este validarea cererii-tip de înscriere, care este obligatorie și se face la școala la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice. Validarea constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă, se arată în Metodologie.

Dacă cererea-tip de înscriere și documentele justificative sunt depuse direct la școală, atunci verificarea și validarea datelor introduse se face în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform unei programări realizate de către școală.

Programul de lucru al comisiei de înscriere, în școli, trebuie să fie în intervalul orar 8.00-18.00 (luni-joi), respectiv 8.00 – 17.00 (vineri).

Școala trebuie să asigure posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții pot suna trebuie afișat la avizierul școlii, pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar, se arată în regulile de anul acesta.

După completarea și validarea cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive:

  1. prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, folosind aplicația informatică și pe baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare.
  2. a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți, din diferite motive

Documente necesare pentru înscrierea copilului în clasa pregătitoare 2021:

  • Actul de identitate al părintelui care face înscrierea, atât în fotocopie, cât și în original
  • Certificatul de naștere al copilului – fotocopie și original
  • * O copie a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, în cazul în care înscrierea se face pentru un copil care împlinește vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv.
  • * În cazul în care înscrierea este cerută la altă școală decât școala de circumscripție, pe lângă documentele de mai sus părinții trebuie să depună sau să transmită pe e-mail sau prin poștă și documente în copie simplă care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare
  • * În cazul în care solicită înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție, părintele menționează, prin bifarea acestei opțiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la școala de circumscripție, în situația în care acesta nu este admis la școala solicitată, din lipsă de locuri libere.

Prima etapă de înscriere la clasa pregătitoare 2021

În prima fază, sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au cerut acest lucru în cererea-tip de înscriere.

În a doua fază, se procesează cererile părinților care cer înscrierea la o altă școală decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din școală, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare, iar listele finale sunt validate de către Consiliul de Administrație al școlii.

În a treia fază, sunt admiși la școala de circumscripție copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost înmatriculați, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora se realizează cu ajutorul aplicației informatice, dacă în cererea-tip de înscriere a fost bifată opțiunea de înscriere la școala de circumscripție, în cazul neadmiterii la școala solicitată.

La încheierea primei etape de înscriere se consideră locuri disponibile, pe lângă locurile rămase neocupate după a doua fază de repartizare, și locurile copiilor din circumscripția școlară respectivă care au fost înmatriculați la o altă școală, în faza a doua de înscriere, sau care nu s-au înscris în nicio unitate de învățământ în această etapă.

Lista copiilor înmatriculați după prima etapă se afișează la fiecare școală și pe site-ul inspectoratului școlar, conform calendarului înscrierii. Lista conține numele și prenumele candidaților înmatriculați. Locurile disponibile de la toate școlile sunt afișate la fiecare unitate de învățământ care școlarizează clasa pregătitoare și pe site-ul inspectoratului școlar.

A doua etapă de înscriere la clasa pregătitoare 2021

Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor care nu au fost cuprinși într-o școală în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea dea doua etapă, pentru locurile disponibile.

În a doua etapă, cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru școlile la care există locuri disponibile. Școlile care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învățământul primar în etapa a doua, iar opțiunile online pentru aceste unități de învățământ sunt respinse de aplicația informatică.

În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinții completează, în ordinea descrescătoare a preferințelor, maximum 3 opțiuni pentru școli la care mai există locuri disponibile.

Părinții depun sau transmit cererea-tip de înscriere online sau la secretariatul școlii aflate pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua.

Validarea cererii-tip de înscriere se face la școala aflată pe prima poziție din cele 3 opțiuni exprimate pentru etapa a doua.

Școlile analizează și soluționează apoi cererile părinților, aplicând o procedură specifică elaborată de inspectoratul școlar și aprobată de Consiliul de Administrație al inspectoratului școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile. Această procedură specifică este afișată anterior la școli și pe site-ul inspectoratului școlar.

La final, se afișează lista cu numele și prenumele copiilor înmatriculați la fiecare școală.

În situația în care mai există copii care nu au fost încă înscriși la nicio școală, inspectoratul școlar centralizează și soluționează cererile părinților/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali acestor copii. Copiii care trebuie să își facă debutul școlar în anul 2021-2022, dar care nu au fost înmatriculați sau nu au participat la etapele anterioare de înscriere, sunt distribuiți de comisia județeană, „cu respectarea interesului educațional al copilului, a prevederilor prezentei metodologii și ținând cont de solicitările părinților/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali”, a stabilit Ministerul Educației. „Distribuirea acestora se face la școala de circumscripție sau la altă unitate de învățământ pentru care optează părintele, pe locurile disponibile”, mai prevede metodologia.

În situații excepționale, formaţiunile de elevi pot funcţiona peste efectivul maxim, cu cel mult 3 elevi, după caz, peste numărul maxim prevăzut la art. 63 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ care solicită exceptarea, prevede metodologia.

După încheierea celei de-a doua etape, școlile analizează rezultatele cuprinderii copiilor în clasa pregătitoare, le compară cu rezultatele recensământului și informează comisiile cu privire la situația copiilor recenzați care nu sunt încă înmatriculați la o unitate de învățământ. Dacă această analiză „demonstrează că există copii recenzați neînscriși în nicio unitate de învățământ, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, împreună cu autoritățile administrației publice locale și cu sprijinul organizațiilor nonguvernamentale, fac demersurile legale pentru asigurarea dreptului la educație al copiilor care trebuie să își facă debutul școlar în anul școlar 2021-2022”, prevede metodologia, care preia acest articol din regulile de anul trecut.

CJRAE/CMBRAE asigură, la cererea părinților, serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în calendarul înscrierii, stipulează metodologia. „Având în vedere faptul că, din punct de vedere al nivelului de dezvoltare al copilului, schimbările care intervin la vârsta de 5 – 6 ani sunt continue, și, în unele situații, alerte, la solicitarea scrisă a părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali, copiii care nu au primit recomandare pentru înscrierea în clasa pregătitoare pot să se adreseze unității de învățământ cu nivel preșcolar pentru eliberarea recomandării”, se mai arată în reguli.

Înscrierea în învățământul special 2021

Copiii cu cerințe educaționale speciale (CES) pot fi înscriși în școlile de masă. În situațiile în care orientarea școlară impune înscrierea în învățământul special, părinții se adresează școlii de circumscripție sau CJRAE/CMBRAE, de la care primesc informațiile necesare pentru înscrierea în învățământul special.

Înscrierea copiilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul special se face direct la școala specială, cu documentele de mai sus la care se adaugă documentul care atestă orientarea către învățământul special.

Comisiile de înscriere din școlile speciale completează cererile-tip de înscriere direct în aplicația informatică.

Toți copiii care au orientarea școlară pentru învățământul special vor fi înmatriculați conform solicitării.

Înscrierea în clasa pregătitoare în școlile particulare 2021

Înscrierea copiilor în școlile private care au cerut anterior includerea ofertei lor de școlarizare în aplicația informatică folosită pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare se face prin completarea și validarea cererii-tip de înscriere.

Înscrierea copiilor în școlile particulare se face în prima etapă de înscriere.

În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la școala particulară solicitată, copilul poate fi înscris la școala de circumscripție, dacă părintele a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.

În cazul în care părintele dorește înscrierea copilului la o școală particulară care nu a optat pentru includerea ofertei sale de școlarizare în aplicația informatică, înscrierea se face de către părinte în conformitate cu procedurile stabilite de unitatea de învățământ.

La încheierea tuturor etapelor de înscriere, școlile particulare au obligația de a introduce în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR) toți elevii înmatriculați.

Metodologia prevede că inspectoratele școlare le cer școlilor particulare autorizate sau acreditate date referitoare la oferta de locuri pentru clasa pregătitoare. Pentru a asigura cuprinderea tuturor copiilor care își fac debutul școlar în anul școlar 2021-2022 într-o școală, la solicitarea școlilor particulare autorizate sau acreditate, inspectoratele școlare includ oferta unităților de învățământ particular în aplicația informatică folosită pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare și o comunică școlilor din învățământul de stat.

Regulile stipulează că fiecare școală are obligația să ofere, la cererea părinților/tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali inclusiv informații referitoare la școlile particulare autorizate sau acreditate care au în oferta educațională clase pregătitoare. Școlile de stat le oferă părinților informații doar despre acele școli private care au transmis informațiile necesare către inspectoratele școlare.

Alternativele educaționale: Înscrierea în școlile care au în ofertă clase organizate conform reglementărilor specifice alternativelor educaționale

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare la școlile care au în ofertă clase organizate conform reglementărilor specifice alternativelor educaționale, denumite unități de învățământ alternativ, se face de către părinte/ tutore legal instituit / împuternicit legal în conformitate cu propriile opțiuni, cu numărul de locuri alocat claselor organizate conform principiilor specifice alternativei educaționale și cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Unitățile de învățământ alternativ de stat sunt incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare.

Unitățile de învățământ alternativ particular autorizate sau acreditate care doresc să fie incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare vor transmite inspectoratelor școlare toate informațiile necesare pentru a participa la procedurile prevăzute de prezenta metodologie.

Școlile de stat, precum și cele particulare autorizate sau acreditate care doresc să fie incluse în aplicația informatică pentru înscrierea în clasa pregătitoare stabilesc criteriile specifice de departajare.

Fiecare școală are obligația de a oferi, la solicitarea părinților/ tutorilor legal instituiți/ împuterniciților legali informații referitoare la unitățile de învățământ alternativ autorizate sau acreditate din județ/municipiul București care au în ofertă clase pregătitoare.

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare la aceste unități de învățământ se face în prima etapă de înscriere.

În cazul în care, din diferite motive, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învățământ alternativ solicitată, acesta este înscris la școala de circumscripție, dacă părintele/ tutorele legal instituit/ împuternicitul legal a bifat opțiunea de întoarcere la școala de circumscripție sau, în caz contrar, participă la a doua etapă de înscriere.

Înscrierea la unitățile de învățământ alternativ particulare se face în conformitate cu prevederile referitoare la înscrierea în învățământul particular.

La încheierea tuturor etapelor de înscriere, unitățile de învățământ alternativ a căror ofertă nu a fost inclusă în aplicația informatică au obligația de a introduce în SIIIR toți elevii înmatriculați, pentru fiecare alternativă educațională.

Prezentarea de înscrisuri false la înscrierea în clasa pregătitoare 2021 atrage pierderea locului obținut prin fraudă.

Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, în baza procedurii elaborate de Inspectoratul Școlar Județean și aprobată de Consiliul de Administrație, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune.

Calendar inscriere invatamant primar 2021 - 2022